Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 01 Fotografia w górnej animacji: 02 Fotografia w górnej animacji: 03
INFO 24:
22 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
 
 
 
 
 
 
 

Najważniejsze pytania i zagadnienia

 

Ustawa śmieciowa 2013

Zarówno w gminie Żmigród, jak i w całej Polsce nowy system gospodarki odpadami obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 r.
W naszej gminie systemem objęte zostały również nieruchomości niezamieszkałe, czyli szkoły, biura, firmy usługowe, zakłady produkcyjne, sklepy itp. Zatem wszystkie obowiązki i przepisy związane z nowym system gospodarowania odpadami (opłaty, deklaracje itd.) dotyczą także właściciela nieruchomości niezamieszkałej. Poniżej najczęściej pojawiające się pytania i zagadnienia związane ze zmianami.

Co nowy system oznacza dla każdego z nas?

1. Znika obowiązek podpisania indywidualnej umowy z firmą wywozową. Teraz zrobi to za nas gmina. Natomiast mieszkańcy zobowiązani będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów, ustaloną w drodze uchwały rady gminy.
2. W zamian za tą stawkę mieszkańcy będą mogli oddać każdą ilość odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych, jak i segregowanych. Nie musimy się martwić, co zrobić ze starą lodówką, wersalką, czy też przeterminowanymi lekami.
3. Opłaca się segregować, ponieważ jeżeli będę segregować będę płacić mniej.
4. Jedyne obowiązki, jakie na nas spoczywają to oddawanie odpadów zgodnie z przepisami i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami

W nowym systemie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie uiszczać tzw. „opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Z pobranej opłaty gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługę administracyjną tego systemu.

Opłata za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach zamieszkałych oparta jest o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
- w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki – 10,50 zł/osobę/miesiąc
- w przypadku braku selektywnego zbierania odpadów – 21 zł/osobę/miesiąc.
Natomiast opłata na nieruchomości niezamieszkałej uzależniona jest od liczby pojemników z odpadami, przeznaczonych dla firm i wynosi:

 

w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki za pojemnik o pojemności

w przypadku braku selektywnego zbierania odpadów za pojemnik o pojemności

110 l

9,80 zł

19,50 zł

120 l

10,70 zł

21,30 zł

240 l

21,40 zł

42,60 zł

1100 l

97,50 zł

195,00 zł

5000 l

443,20 zł

886,40 zł

7000 l

620,50 zł

1241,00 zł
Segregacja się opłaca?

Zdecydowanie tak. Jeżeli będziemy segregować odpady, a więc zbierać osobno wszystko to, co nie może trafiać do metalowego czy plastikowego pojemnika na odpady zmieszane, czyli m.in. makulatura, szkło białe i kolorowe, plastik oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji, wówczas zapłacimy tylko 10,50 zł za osobę, bez żadnych dodatkowych opłat. Nie musimy już wtedy płacić dodatkowej opłaty za odpady zmieszane, ani za worki do selektywnej zbiórki. Natomiast, jeżeli ktoś zdecyduje, że nie będzie segregować odpadów, wtedy będzie płacić  21 zł za osobę.

Terminy opłat

Opłatę będziemy wnosić raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:
- do 31 stycznia za I kwartał, czyli za styczeń, luty, marzec,
- do 30 kwietnia za II kwartał, czyli za kwiecień, maj, czerwiec,
- do 31 lipca za III kwartał, czyli za lipiec, sierpień, wrzesień,
- do 31 października za IV kwartał, czyli za październik, listopad, grudzień.
Możemy uiszczać opłatę co miesiąc (do końca każdego miesiąca).

Gdzie i jak mam zapłacić za odpady?

Opłatę będziemy wnosić do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, na wskazane konto. Istnieje także możliwość bezpośredniego uregulowania opłaty w kasie MZGK. Nie będzie już rachunków za śmieci, które do tej pory musieliśmy gromadzić.
Inaczej jest w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach. W tym przypadku opłatę należy wpłacać u zarządcy wspólnoty lub w spółdzielni mieszkaniowej. Być może opłata będzie wliczona w czynsz, ale to już są wewnętrzne rozwiązania zarządców tych budynków.

Czy opłata za „śmieci” może się zmienić?

Tak, jeżeli w czasie funkcjonowania systemu okaże się, że koszty zagospodarowania odpadów są inne niż wyliczone przez gminę, wtedy stawka może zostać skorygowana.
Opłata może także ulec zmianie już po przetargu, gdy firma stająca do przetargu zaproponuje niższe koszty. Wówczas gmina także będzie mogła skorygować opłaty.
Musimy jednak pamiętać, że zmiana stawki, wiąże się ze zmianą deklaracji. Wobec tego każdy właściciel będzie musiał złożyć korektę deklaracji, z nową stawką.

Ile zapłacę?

Na nieruchomości zamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami liczona jest jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty (10,50 zł lub 21 zł).
I tak w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie, to na nieruchomości, którą zamieszkuje:
1 osoba: opłata = 1 x 10,50 = 10,50 zł za miesiąc
2 osoby: opłata = 2 x 10,50 = 21,00 zł za miesiąc
3 osoby: opłata = 3 x 10,50 = 31,50 zł za miesiąc itd.
Natomiast, jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie:
1 osoba: opłata = 1 x 21,00= 21,00 zł za miesiąc
2 osoby: opłata = 2 x 21,00= 42,00 zł za miesiąc
3 osoby: opłata = 3 x 21,00= 63,00 zł za miesiąc itd.

Na nieruchomości niezamieszkałej opłata liczona jest jako iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników w miesiącu i stawki opłaty za pojemnik. Przy ustalaniu pojemność pojemników na nieruchomości niezamieszkałej należy kierować się normami ustalonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród.

Nieruchomość mieszana, czyli taka, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku takiej nieruchomości o tym jak wyliczyć opłatę decyduje głównie przeznaczenie tej nieruchomości.
Jeżeli np. prowadzimy firmę w domu, a nasza praca opiera się przede wszystkim na pracy
z komputerem i nie powstają w związku z tym odpady komunalne, to główna funkcja naszej nieruchomości będzie mieszkalna.
Natomiast w przypadku wydzielenia na nieruchomości pomieszczenia na biuro, wówczas nasza nieruchomość jest już nieruchomością mieszaną. Czyli część nieruchomości traktowana jest jako zamieszkała, a część jako niezamieszkałą. Wtedy opłata stanowi sumę opłat liczoną dla nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

Deklaracja – co to jest i co mamy z nią zrobić?

Deklaracja jest dokumentem stanowiącym podstawę do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. W dokumencie tym wyliczamy ile będziemy płacić za odpady. Podajemy ilość osób, jaka zamieszkuje naszą nieruchomość, oświadczamy czy będziemy segregować odpady oraz czy na nieruchomości jest kompostownik.
Na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, właściciel deklaruje ilość i wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów. Pierwszą deklarację należało złożyć do 15 marca 2013 r. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
Natomiast w przypadku, jeżeli cokolwiek się zmieni w danych, które wpiszemy w pierwszą deklarację, będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty np. liczba osób, które z nami mieszkają lub liczba pojemników (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej) wówczas musimy złożyć nową deklarację, w której wpiszemy nowe dane. Zmiany te musimy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia, w którym one nastąpiły.
Taki sam termin mamy na złożenie deklaracji w przypadku nowej nieruchomości bądź nieruchomości, która dotychczas była niezamieszkała. Wówczas w ciągu 14 dni od chwili zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od momentu powstania na tej nieruchomości odpadów komunalnych, musimy złożyć deklarację.

Co jeżeli nie złożę deklaracji?

W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz nałoży szacunkową opłatę odpowiadającą średniej ilości odpadów komunalnych powstających na podobnej nieruchomości.

Kto ma złożyć deklarację i płacić za śmieci, jeżeli nieruchomość nie ma właściciela, bo toczy się np. postępowanie spadkowe?

W takim przypadku deklarację i opłatę wnosi ten, kto zamieszkuje daną nieruchomość bądź wytwarza odpady, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja prawna nieruchomości czy lokalu.

Co z dotychczasową umową na odbiór odpadów?

Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, gdyż są to umowy cywilno-prawne, w które ani ministerstwo, ani gmina nie może ingerować. Dlatego każdy właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas indywidualną umowę z firmą odbierającą śmieci, powinien ją wypowiedzieć z dniem 30 czerwca 2013r.
Warunków i trybu rozwiązania należy szukać w umowie, gdyż takie zapisy powinny być w niej zawarte.
Zatem bezpieczniej jest umowę wypowiedzieć, gdyż po 1 lipca może się okazać, że za odpady trzeba płacić zarówno firmie, jak i gminie. Wzór wypowiedzenia [ linl   ]

Co w nowym systemie będziemy robić z odpadami?

W nowym systemie nie będziemy się już martwić, co zrobimy ze starą lodówką, szafą, wersalką, czy też lekami. Teraz w ramach zadeklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami każdy z nas będzie mógł oddać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- odpady zmieszane (czyli takie, których nie da się wysegregować),
- papier i makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzonych samodzielnie drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
Część z tych odpadów (odpady zmieszane, szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady kuchenna i odpady z ogrodów, wielkogabaryty) będzie odbierana bezpośrednio od każdego z nas z nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.
Wszystkie selektywnie zebrane odpady (oprócz zmieszanych) będziemy mogli oddać również w punkcie selektywnego zbierania odpadów za darmo, ponieważ w opłacie za odpady wliczone jest już zagospodarowanie wszystkich wymienionymi odpadów.

Co to jest ten punkt selektywnego zbierania odpadów?

Punkt selektywnego zbierania odpadów to wyznaczone przez gminę miejsce, do którego każdy z nas będzie mógł dostarczyć odpady komunalne zebrane selektywnie. Za odpady dostarczone do punktu nie będzie pobierana żadna dodatkowa opłata. Zagospodarowanie tych odpadów wliczone jest już w stawkę.
Do punktu oddać możemy wszystkie selektywnie zbierane odpady, w każdej ilości. Tylko odpady zmieszane musi od nas odebrać przedsiębiorca. Punkt zlokalizowany będzie w Żmigrodzie, przy ul. Wrocławskiej 52 (dawny POM). Otwarty będzie trzy razy w tygodniu. W jakich dniach i w jakich godzinach będziemy jeszcze Państwa informować.
Dodatkowo przeterminowane leki będzie można oddać w wyznaczonych aptekach, w godzinach ich pracy.
Natomiast na baterie i akumulatory rozstawione będą dodatkowe pojemniki w urzędzie, w placówkach oświatowych, na stacjach paliw, w godzinach ich pracy itp. Do punktu będzie można również oddać odpady budowlane, jednak musimy pamiętać, że mogą to być odpady z remontów, które sami będziemy wykonywać. Jeżeli do jakiejkolwiek budowy czy remontu wynajmiemy firmę, która te prace będzie wykonywać, to nie będzie to już odpad komunalny. Będzie to wówczas odpad wytworzony przez tą firmę i to ona musi te odpady zagospodarować i za nie zapłacić.Ważne jest również to, że operator punktu będzie mógł odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że nie są to odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych lub od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój skład lub charakter podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Jak mam postępować z odpadami kuchennymi i ogrodowymi?

Odpady tego rodzaju należy wrzucać na własny kompostownik. Powstały w ten sposób kompost jest bardzo dobrym nawozem np. do ogródka pod uprawy. Dopiero jeżeli nie mamy miejsca i możliwości utworzenia kompostownika, to odpady te będziemy wrzucać do specjalnego pojemnika w kolorze brązowym i będą one odbierane przez przedsiębiorcę. Dla ułatwienia zbierania bioodpadów zakupione zostały koszyczki ze specjalnymi woreczkami, które zamontować możemy w kuchni. Zajmują niewiele miejsca, a są bardzo wygodne w użytkowaniu. Woreczki, które umieszcza się w koszyczku są całkowicie biodegradowalne, czyli rozkładają się nie powodując szkody w środowisku. Koszyk dostępny jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej, natomiast worki dostarczane będą przez podmiot wybrany w drodze przetargu przez Burmistrza Gminy Żmigród.

Korzyści wynikające z posiadania przydomowych kompostowników:
- znacznie zmniejszymy ilość odpadów, które muszą trafić na składowisko (ok. 35 % ogólnej masy odpadów wytworzonych przez mieszkańca stanowią odpady kuchenne i ogrodowe);
- jeżeli wszyscy którzy mają możliwość będą kompostować „podatek śmieciowy” nie wzrośnie, a nawet może ulec zmniejszeniu;
- zmniejszamy także uciążliwość odpadów dla otoczenia, śmieci bez wilgotnych bioodpadów nie gniją, co zmniejsza ich nieprzyjemny zapach.

W jaki sposób środowisko na tym zyska?

1.Znikną dzikie wysypiska, nikomu nie będzie się opłacało wywozić śmieci do lasu, wyrzucać do rowu, ponieważ mieszkańcy będą uiszczać opłatę śmieciową, bez względu na to czy będą oddawać śmieci czy nie.
2.Mniej odpadów trafi na wysypisko, więcej do ponownego użycia, dzięki obowiązkowi segregacji odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne), odpadów ulegających biodegradacji.
3.Poprzez obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, chemikalia, zużyty sprzęt, baterie) chronić będziemy wodę, glebę, a co za tym idzie nasz organizm, przed substancjami niebezpiecznymi zawartymi w tego rodzaju odpadach.

Andrzej Krzywda
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Żmigrodzki system powiadamiania SMS
  • Żmigród na Twitterze
  • Miejski Klub Sportowy PIAST Żmigród
  • ULKS Orla Korzeńsko
  • PKP - rozkład jazdy
Urząd Miejski w Żmigrodzie,
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie
tel.: 71 385 30 57, 385 30 50, fax: 71 385 30 50, email: urzad@zmigrod.com.pl, http://www.zmigrod.com.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x